Nieuws over de pilots, een nieuwe aanpak van schoolverzuim, extra informatie over Werk & Inkomen en meer lees online  |  Afmelden
Op weg naar zelfstandigheid
16-27
 
Nieuwsbrief
Mei 2019
 
Juridische vraag - kostendelersnorm bij tijdelijk verblijf
Een jongere van 23 jaar heeft tijdelijk in het buitenland gewoond, is zwanger en keert terug naar Nederland. Ze heeft momenteel geen inkomsten en gaat tijdelijk bij haar moeder wonen. Haar moeder ontvangt een bijstandsuitkering. De gemeente kort de bijstandsuitkering van haar moeder op grond van de kostendelersnorm. Haar moeder overweegt haar uit huis te zetten. Ze kan nergens anders terecht en zal dakloos worden. 

Had de gemeente een uitzondering kunnen maken op het toepassen van de kostendelersnorm?
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
App als hulpmiddel voor kwetsbare jongeren
Gemeente Rotterdam start een pilot met VraagApp. Een bestaande app waarin mensen alledaagse vragen kunnen stellen aan vrijwilligers. 400 jongeren tussen 16 en 27 jaar krijgen gratis een abbonement op deze app. Daarmee kunnen de jongeren praktische vragen stellen over bijvoorbeeld brieven, huishouden en regels en wetten. Met de pilot wil de gemeente onderzoeken of VraagApp een geschikt hulpmiddel is voor kwetsbare jongeren in de overgang naar volwassenheid. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Update pilots
Regiobijeenkomst toekomstgericht werken met jongeren
Ben jij ook bezig met het toekomstgericht ondersteunen van jongeren tussen de 16 en 27 jaar bij hun overgang naar zelfstandigheid? Wil je ideeën en inspiratie opdoen hoe dat met alle betrokken partners aan te pakken? Wie welke rol heeft en hoe je kan beginnen? Schrijf je dan nu in voor een van de regiobijeenkomsten op 13, 18 of 20 juni!
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
'Het moet nog meer een manier van werken worden'
In een pilot is het niet altijd nodig om iets nieuws te verzinnen. In 2014 ontwikkelde Regio Rivierenland, een van de pilotdeelnemers aan Werken met een Toekomstplan, de werkwijze 'Ik ga op reis en ik neem mee…'. Deze werkwijze begeleidt jongeren aan de hand van hun eigen 'droomplan' bij uitstroom uit jeugdzorg. In een nieuw project wordt nu voortgeborduurd op deze methodiek.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Tweede leercirkel motie Kwint/Özdil 
Maandag 1 april kwamen vertegenwoordigers van gemeentes, mbo-instellingen, kennisinstituten, rijksoverheid, een onderzoeker en een hbo-student in Utrecht bijeen om (verder) te praten over de uitvoering van de motie Kwint/Özdil. Op het programma stonden onder meer een uitwisseling van de stand van zaken in de pilotregio's en een toelichting bij het onderzoek dat naar aanleiding van de pilots wordt uitgevoerd.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Hoe ver is jouw gemeente?
Plan van Aanpak voor jongeren
Steeds meer gemeenten zijn bezig met het schrijven van een plan van aanpak of een beleidsnotitie rondom jongeren in een kwetsbare positie. Ter inspiratie voor andere gemeenten die hiermee aan de slag gaan verzamelen we deze plannen en notities. Heeft jouw gemeente al een plan? Mail het document naar Yamuna Ditters van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en inspireer andere gemeenten.
Stuur e-mail
Zorgovergangen in de praktijk
In 2018 is een inventarisatie gemaakt van gemeenten en zorgaanbieders die zorgovergangen tussen wettelijke kaders in de praktijk weten te overbruggen. Deze inventarisatie gaan we uitbreiden met praktijkvoorbeelden van zorgovergangen tussen Jeugdwet en Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe voorbeelden. Wat werkt binnen jouw organisatie bij de overbrugging van deze kaders om daarmee transformatiedoelen te behalen? Mail het voorbeeld naar Yamuna Ditters.
Stuur e-mail
 
Onderwijs
Animatie Methodische Aanpak Schoolverzuim
De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. In de animatie krijg je meer uitleg over de vier routes. De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is ontwikkeld door Halt, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado om (langdurige) schooluitval te voorkomen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Werk & inkomen
Jongeren voorbereiden op financiële zelfstandigheid
'Sluit aan bij de jongeren, bij de dromen en toekomstbeelden. Niet alleen doorlopende zorg leveren maar ook een dak boven je hoofd, scholing, inkomen en iemand bij wie je voor je ‘regeldingen’ terecht kan.', aldus Bas Wijnen van het Nederlands Jeugdinstituut. Lees meer over de ondersteuning van jongeren bij financiële volwassenheid in het interview van Zelf-Magazine. 
Download interview (pdf)
Twitter Facebook LinkedIn
Van thuiszitter naar dakdekker
Het nieuwe online magazine van Ingrado is uit. In dit nummer onder andere aandacht voor het succesverhaal van Jannay. Hij zou thuiszitter zijn geworden als leerplicht, jeugdhulp en een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers de handen niet ineen geslagen hadden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Arbeidsparticipatie jongeren met een beperking
In dit onderzoekscahier vind je de beschrijvingen van de meeste onderzoeken naar mogelijkheden en belemmeringen bij het realiseren van arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Het cahier helpt om maximaal gebruik te maken van de beschikbare kennis op dit terrein. Het cahier is een initiatief van de Vrije Universiteit, het Verwey-Jonker Instituut en Divosa.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Wat werkt bij de toeleiding van jongeren naar werk?
Een grote groep jongeren in een kwetsbare positie heeft geen betaald werk, volgen geen onderwijs en/of worstelen met complexe problemen (verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid). Het dossier 'Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk?' beschrijft welke werkzame elementen je kunt inzetten om kwetsbare jongeren duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Commissie Jongvolwassenen Alkmaar actief
Onder de vlag van de WmoRaad Alkmaar is sinds begin 2019 de Commissie Jongvolwassenen actief met als doel de positie van en het perspectief voor jongvolwassenen in de gemeente Alkmaar te verbeteren. Reden voor oprichting waren de vele signalen die WMOraad ontving van jongvolwassenen, ouders/verzorgers en zorg- en hulpverleners dat kwetsbare jongeren in de regio tussen wal en schip vielen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Agenda
 
 
14
 
 
mei
 
 
  Landelijk gemeentelijk netwerkoverleg
Utrecht
 
 
16
 
 
mei
 
 
  Symposium: Hoezo moeilijke gasten?!
Rotterdam
 
 
23
 
 
mei
 
 
  Divosa voorjaarscongres
Leeuwarden
 
 
13
 
 
jun
 
 
  Regiobijeenkomst toekomstgericht werken
13 juni Zwolle
18 juni Utrecht
20 juni Den Bosch

 
Bekijk de complete agenda
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
of
 
Over aanpak 16-27
Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan deze jongeren nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Het aantal samenwerkingspartners binnen 16-27 wordt binnenkort uitgebreid.